Portfolio

V období od založení společnosti v roce 2005 do současnosti zpracovala firma INPAR s.r.o. velké množství komplexních zakázek. Portfolio, které je pro přehlednost rozdělené do tří sekcí, obsahuje vybrané projekty z oblasti architektury, urbanismu i dopravní a technické infrastruktury.
Urbanistická činnost ateliéru se specializuje převážně na zpracovávání urbanistických studií stávajících i navrhovaných sídelních celků, regenerace panelových sídlišť a na projekci parkových úprav. V rámci územního plánování INPAR s.r.o. zpracovává územní plány včetně jejich změn a plány regulační.

URBANISTICKÁ STUDIE

Praha - Holešovice

Řešené území je areálem technické vybavenosti Pražské teplárenské a.s. V současné době je část areálu funkční, část jsou volné plochy po demolicích průmyslových objektů. Dále se zde nacházejí průmyslové objekty památkově chráněné.
Dobrá dopravní dostupnost a zároveň vysoká koncentrace přírodních ploch předurčuje danou lokalitu zejména pro individuální a rodinnou městskou krátkodobou rekreaci. Zároveň se jedná o území, kde případný zvýšený hluk z provozovaných aktivit ani větší koncentrace osob nebude rušivě ovlivňovat obyvatele sousedních obytných lokalit ani způsobovat dopravní či jiné komplikace.
V areálu se nacházejí kapacitní průmyslové halové objekty, které budou zachovány, a pro které je optimální nalézt nový život a využití. Jednou z možností jsou různé kulturní a společensko – sportovní akce s důrazem na mladou generaci.
Základním faktem je nevhodnost daného území pro zástavbu trvalým bydlením, ať už je to z důvodu nadměrné hlučnosti a exhalací z dopravy, či sousedství PT a.s. Proto jsou navrženy aktivity, které toto zatížení snesou anebo je samy vytvářejí, zároveň jsou to aktivity, které do městského prostředí přinesou přidanou hodnotu jak funkční tak architektonickou.
Jedná se zejména o vytvoření volnějších parkových ploch a vnesení veřejné zeleně do této části městského území, prostor pro volnočasové aktivity, cyklo a pěší trasy. Dále je zde možnost navýšení parkovacích stání pro potřeby výstaviště i volnočasových aktivit, vytvoření ubytovací kapacity a v neposlední řadě pak vytvoření možností občerstvení a pohostinství pro účastníky akcí konaných v okolí.

zadavatel:Útvar rozvoje hl. m. Prahy stupeň dokumentace:Studie
urbanistické řešení:Architektonický ateliér
Aleš spol. s r.o.
datum:2008


URBANISTICKÁ STUDIE

Praha – Michle

Urbanistická studie si klade za cíl především transformaci dopravního systému v území. Radikálním zásahem do lokality je stabilizace nové komunikace celoměstského významu, která svede dopravu od křižovatky Vyskočilova x Michelská až k současnému křížení ulic U Plynárny x Nad Vinným Potokem. Nová komunikace včetně tramvajového tělesa je uvažována v nezastavěné oblasti paralelně s železničním tělesem, resp. odstavným nádražím. Svedení tranzitní automobilové dopravy na tuto komunikaci bude mít za následek dopravní uvolnění dnes značně přetížené ulice Michelské, která se transformuje, především v oblasti historické zástavby, do podoby zklidněné komunikace s upřednostněním pěšího a cyklistického provozu. Z této lokality by také měla vycházet nově definovaná ulice Ohradní, která svým zklidněným parterem dotvoří vznikající náměstí v blízkosti areálu středních škol. Ulice vyústí do nově navrženého administrativně obytného komplexu. Tento komplex je navržen v současně neutušeném a ne plně využitém území při nové páteřní komunikací s tramvajovým tělesem, od níž budou obytné budovy s polo- soukromými dvory odděleny obchodně administrativním celkem s výškovou dominantou.
Architektonický návrh počítá s doplněním zástavby centrální části historické Michle i s dotvořením náměstí při křižovatce Michelské x U Plynárny. Michelská ulice je zklidněna systémem zvýšených pojezdových ploch a doplněna novou zástavou, která vytvoří městskou ulici a rozmanitá veřejná prostranství.
Systém hromadné dopravy je doplněn o nové tramvajové těleso, které významnou měrou přispěje ke zkvalitnění obsluhy v lokalitě. Dle projednávaného konceptu nového územního plánu se v místech křížení ulice U Plynárny s železniční tratí počítá se zastávkou železnice, která by atraktivitu lokality dále zvýšila.

zadavatel:Útvar rozvoje hl. m. Prahy stupeň dokumentace:Studie
urbanistické řešení:Ing. arch. M. Falta
Ing. arch. I. Tuček
datum:2009

URBANISTICKÁ STUDIE

Praha – Háje

Primárním úkolem studie je navrhnout garážový dům jako řešení neutěšené situace s parkováním v oblasti Hájí při ulici Výstavní. Objekt bude současně svojí hmotou příznivě působit proti pronikání exhalací a hluku z provozu na komunikaci Výstavní do prostoru obytné zástavby. Druhou úlohou je navržení hmotového a funkčního řešení pro zástavbu na zbývající ploše. Z důvodů současného monofunkčního využití v oblasti jsou navrženy takové funkce, které tento stav doplní. Předpokládána je tedy administrativa a služby včetně drobných ploch pro sport. Nově budou navrženy uliční prostory včetně cyklostezky. Vytvořeny byly tři rozdílné hmotové varianty. Společným znakem všech variant je snaha o potlačení monofunkčnosti, vytvoření veřejného prostoru a dobrého dopravního napojení parkovacího domu přímo na nadřazenou komunikační síť. Varianty se naopak liší ve hmotovém řešení a způsobu rozmístění veřejných prostranství.
Obecným prvkem využitým ve všech variantách je úprava ulice Výstavní se zřízením levých odbočení k místům vjezdu do parkovacího domu a v jihovýchodní části i vjezdu do území. Dalším základním prvkem návrhu z dopravního hlediska je zachování stávajících přechodů pro chodce, respektive návrh nových v místech návaznosti nových pěších tras. V návrhu jsou důsledně zachovány i stávající pěší chodníky na obou stranách podél ulice Výstavní a to v nových polohách. Ve všech variantách je západní část ulice Plickovy upravována na dopravně zklidněnou komunikaci – obytnou ulici s jasně definovanými místy pro parkování vozidel, při zachování kvality tohoto druhu komunikace včetně dostatečných volných prostorů a zakomponované zeleně. Stejně tak je upravováno řešení jižní části ulice Plickovy a východní části ulice Nešporovy se snahou o zvýšení možného počtu parkovacích stání doplněných stromořadími na obou stranách.

zadavatel:Útvar rozvoje hl. m. Prahy stupeň dokumentace:Studie
urbanistické řešení:Ing. arch. M. Falta
Ing. arch. I. Tuček
datum:2009


URBANISTICKÁ STUDIE

Praha – Záběhlice

Návrh byl zpracován v jednom provedení s variantním řešením ve dvou lokalitách. Primárním úkolem studie je navržení kvalitních ploch pro volnočasové aktivity. Cílem studie bylo i nalezení vhodného využití pro zbytkovou plochu při křižovatce ulic Na Chodovci a Ke Spořilovu, stejně tak jako vyřešení problematického parkování obyvatel spořilovského sídliště při ulici Na Chodovci.
Variantí řešení se liší právě v oblasti parkování a návrhu využití potenciálně zastavitelného území. V dané lokalitě byla z důvodů dobré dostupnosti a klidné lokality vybrána funkce veřejného vybavení pro seniory, tedy pečovatelského domu. Navržená stavba doplňuje charakter místa a její funkce využívá příznivé podmínky v okolí.
Centrální plocha nově vzniklého parku je vzhledem k historickému využití řešena jako sad s výrazně rastrovaným rozložením ovocných stromů.

zadavatel:Útvar rozvoje hl. m. Prahy stupeň dokumentace:Studie
urbanistické řešení:Ing. arch. Milan Falta
Ing. arch. Ivo Tuček
datum:2009


URBANISTICKÁ STUDIE

Praha – Suchdol

Urbanistická studie navrhuje transformaci a revitalizaci rozsáhlého nezastavěného pásu severně od centra Suchdola. Řešené území je navrženo k přestavbě na rekreačně oddechové plochy rozdílných charakterů. Navrhované plochy by měly pokrýt nároky místních obyvatel i návštěvníků na rekreační, sportovní i oddechové aktivity. Jako odůvodněné se toto řešení jeví ve spojitosti s umístěním kampusu zemědělské university.
V současné době zanedbané a nevyužívané zelené plochy degradují jinak atraktivní oblast a lokalita zároveň nenabízí potřebnou vybavenost především na úrovni rekreační a sportovní.
V lokalitě jsou navrženy plochy pro množství rozličných aktivit. Sportovní aktivity jsou zastoupeny obnoveným fotbalovým hřištěm, novou bruslařskou dráhou, dvojicí volejbalových a dvojicí tenisových hřišť i výběhem pro koně. Ve značné míře byly ponechány současné zahrádkářské kolonie. V části území je nově vymezena plocha pro kempový areál. Zbylé parkové plochy jsou doplněny o prvky drobné architektury jako například vyhlídková plošina nad Vltavou, altán se sezónním občerstvením, minigolf, amfiteátr a jiné.
V návrhu se variantně počítá se základní premisou daného území, tedy pražským okruhem. Jeho přítomnost však navržené řešení zásadně neovlivní, pouze sníží atraktivitu západní části řešeného území u plánované mimoúrovňové křižovatky nad Sedlecem. V případě realizace této dopravní stavby je nutné počítat s umístěním technologických objektů (vzduchotechnika, únikové východy, sklad CO) na povrchu.

zadavatel:Útvar rozvoje hl. m. Prahy stupeň dokumentace:Studie
urbanistické řešení:Ing. arch. Milan Falta
Ing. arch. Ivo Tuček
datum:2010URBANISTICKÁ STUDIE

Praha – Evropská třída

Urbanistická studie byla zpracována za účelem prověření pěti lokalit situovaných v návaznosti na kompozičně i dopravně významnou Evropskou třídu. Účelem studie je prověření možností pěti lokalit a návrh možné zástavby včetně plošných i prostorových regulativů, dopravních řešení a funkčních náplní. Přestože je charakter lokalit rozličný, tak byly čtyři jednotlivá území spojena do dvou celků, a to za účelem vzniku souvislých urbanistických kompozic. Soubory staveb (pracovně označené jako lokalita 2 a 3) se nacházejí kolem současné tramvajové smyčky Červený Vrch, respektive při křižovatce Evropská x Vokovická. Řešení 2. lokality vychází z předpokladu nové výstavby v okolí stávající tramvajové smyčky, která zůstane zachována a včleněna do nového parku. Cílem navrženého řešení 3. lokality je vytvořit nové centrum Veleslavína a Vokovic v těsné vazbě na plánovanou stanici metra a příměstské dráhy. Nové domy kombinující funkci obchodní, obytnou a administrativní, zpevní uliční prostor Evropské třídy a vytvoří vstupní bránu do Prahy od západu. Soubory staveb (pracovně označené jako lokalita 4 a 5) se nacházejí při konci Evropské třídy, respektive při jejím křížení s Pražským okruhem. Jedná se o pohledově velmi výrazně exponované lokality, což reflektuje návrh výškové dominanty při samém konci třídy. Tento výrazný administrativní objekt by se měl stát symbolem při vjezdu do metropole od mezinárodního letiště Ruzyně. Na dominantu bude plynule navazovat nižší administrativní komplex. Návrh obou lokalit je řešen variantně, přičemž druhá varianta (etapa výstavby) předpokládá expanzi zástavby na severní stranu Evropské třídy. Zde je prověřena možnost nové administrativní a obytné zástavby, a to především z důvodu dotvoření Evropské třídy coby plnohodnotného městského bulváru.

zadavatel:Útvar rozvoje hl. m. Prahy stupeň dokumentace:Studie
urbanistické řešení:Ing. arch. Milan Falta
Ing. arch. Ivo Tuček
datum:2010URBANISTICKÁ STUDIE

Praha – Chodov, Ke Stáčírně

Cílem návrhu možné zástavby předmětných lokalit je nalezení obecně použitelného systému zástavby realizovaného na základě strategických rozhodnutí MČ Praha 11, a to i s ohledem na možnou etapovitost a s přihlédnutím k zachování či odstranění stávajících staveb. Z hlediska funkčního je návrh veden snahou o vytvoření přirozeného městského prostoru podél ulice Ke stáčírně od Litochlebského náměstí po křižovatku s ulicí Mírového hnutí. Z hlediska objemového řešení a celkových navrhovaných kapacit je návrh koncipován jako přechod mezi původní nízkopodlažní zástavbou starého Chodova a vysokou blokovou zástavbou novějšího sídliště. Nové stavební objemy byly navrhovány na základě podrobného rozboru možného ovlivnění hygienických parametrů stávající bytové výstavby. Pro vyloučení negativního vlivu výstavby na oslunění bytů byla použita metoda prostorových grafů. Touto metodou byly stanoveny výškové limity v jednotlivých částech území. Kapacita nových objektů byla odvozena od možnosti realizování parkovacích kapacit s přihlédnutím k ekonomičnosti jejich výstavby.
Namísto vypracování studie v jednom konkrétním řešení je zvolen přístup předvést ve studii různé možné přístupy, jak naložit s řešeným územím. Návrh pro každou lokalitu je tak prezentován ve třech modelových variantách.
První varianta vždy ukazuje možné využití území za předpokladu, že v lokalitách budou ponechány stávající objekty, které jejich využitelnost značně omezují.
Další dvě varianty nakládají s územím volným, tedy předpokládají, že by stávající objekty byly odstraněny. Zde se pak nabízí dva základní přístupy. Varianta číslo 2 tak ukazuje využitelnost území za předpokladu výstavby samostatných městských parkovacích domů a zbylé pozemky pak využívá pro komerční výstavbu.
Varianta číslo 3 naproti tomu uvažuje s tím, že by všechny uvolněné pozemky byly určeny ke komerční zástavbě, k jejíž tíži by byla uložena povinnost vyřešit na svém pozemku současně poměrnou část potřeby parkování pro rezidenty.
Pro všechny varianty je navržen princip řádkové výstavby sladěné s ortogonálním principem sídliště. Nižší objekty zakončené pod úhlem u ulice Ke stáčírně tvoří výškový přechod mezi původní vilkovou zástavbou a sídlištěm. Městský princip je naopak podpořen lokálními vyššími objekty střídavě umístěnými v koncích řádků.

zadavatel:Útvar rozvoje hl. m. Prahy stupeň dokumentace:Studie
urbanistické řešení:m4 architekti spol. s r.o. datum:2010


ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán SÚ hl. m. Prahy

V rozmezí let 2008 – 12 byly pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy zpracovávány koncepty a návrhy změn územního plánu SÚ hl. m. Prahy. Jmenovitě se jednalo o změny vlny 06, 07 a Celoměstsky významné změny I + II. Z vlny 06 změn ÚP SÚ HMP byly zpracovány návrhy po konceptu. Ve vlně 07 byly zpracovány návrhy, koncepty i návrhy po konceptu.
Z Celoměstsky významných změn I + II byly zpracovány návrhy, návrhy s VVURÚ, koncepty s VVURÚ a návrhy po konceptu. Veškerá dokumentace byla zpracována na základě schváleného zadání a řádně projednána v rámci společného jednání (návrhy) a veřejného projednání (návrhy i koncepty). Po zanesení námitek a připomínek DOSS i veřejnosti byly vyhotoveny čistopisy, které byly předloženy Radě a Zastupitelstvu HMP

pořizovatel:OÚP MHMP stupeň dokumentace:N+K ZM ke SJ,VP a čistopis
urbanistické řešení:autorský kolektiv datum:2011 - 2012