Portfolio

V období od založení společnosti v roce 2005 do současnosti zpracovala firma INPAR s.r.o. velké množství komplexních zakázek. Portfolio, které je pro přehlednost rozdělené do tří sekcí, obsahuje vybrané projekty z oblasti architektury, urbanismu i dopravní a technické infrastruktury.
Architektonická tvorba společnosti je orientována převážně na projekci objektů pro občanskou vybavenost a služby (školy, domovy seniorů, hromadné garáže), ale i na zpracování studií a kompletní projektové dokumentace pro stavby obytné (rodinné i bytové domy).

VÝROBNÍ HALA WRIGLEY

Poříčí nad Sázavou – okres Benešov

Administrativně výrobní areál firmy WRIGLEY CONFECTIONS kom. spol. se rozkládá na severním okraji Poříčí nad Sázavou. V roce 2001 bylo rozhodnuto o rozšíření stávajícího areálu a byl zpracován projekt pro stavební povolení na rozšíření výrobních a skladových hal, terénní úpravy, dostavbu zpevněných ploch a nové sítě.
Předmětem tohoto projektu je zpracování dokumentace pro Změnu stavby před jejím dokončením, respektive úprava stávajícího platného stavebního povolení, které bylo vydáno pro stavbu „Mars - III. Etapa dostavby výrobního areálu” původně pro společnost MASTER FOODS kom. spol. (přejmenována na WRIGLEY CONFECTIONS kom. spol.) v katastru obce Poříčí nad Sázavou.
Změna se týká dostavby vlastní výrobní haly a objektů souvisejících s jejím provozem. Tato změna stavby respektuje původní rozsah platného stavebního povolení a dochází zde v podstatě pouze ke konstrukčním a dispozičním změnám. Napojení výrobního areálu na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává beze změny. Veškeré plánované změny se týkají pouze areálových rozvodů a vnitřních areálových komunikací.
Stávající areál se rozkládá na pozemku o rozloze 9,8 ha. Jeho součástí jsou výrobní hala určená k produkci cukrovinkových produktů, hala sloužící ke skladování a expedici produktů, která se nachází na straně výrobní haly a přímo s ní provozně souvisí. Energocentrum zajišťující výrobní media a administrativní centrum, jež je určeno jednak pro zázemí vlastní výroby, ale i pro administrativní a obchodní činnost. Centrum je s výrobní halou spojeno krytým spojovacím krčkem.

zadavatel:WRIGLEY CONFECTIONS ČR stupeň dokumentace:DSP, DVZ, DPS
architektonické řešení:Ing. Milan Jirovec datum:2012 – 2014


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Praha – Dolní Počernice

Pozemek pro umístění stavby školy je zvolen v centru obce Dolních Počernic při ulici Národních hrdinů. Urbanistické prostředí tvoří struktura malého autonomního sídla s čitelným centrem, souborem zámku s rezenčními a hospodářskými budovami a kostelem, zasazeným do přírodního rámce parku a Počernického rybníka. Tento areál bude v jižním směru protějškem nové školy. Na východ od stavebního místa se nachází budova fary, staré školy z 19. století a ve větším odstupu rozlehlý panský dvůr. Západním sousedem staveniště je drobná zástavba rodinnými domy, která se pravděpodobně v dohledné době rozšíří i podél severní, dnes nezastavěné hranice školního areálu.
Hmotová skladba stavby sestává z hlavního výrazně podélného dvoupodlažního křídla, z něhož kolmo vybíhají čtyři přízemní křídla pavilonů. Hlavní křídlo je situováno paralelně s ulicí K zámku v odstupu cca 10 metrů, odstup jižního kolmého křídla od ulice Národních hrdinů je cca 30 metrů.
Hmotové členění stavby je v souladu s funkčním členěním – hlavní dvoupodlažní hmota obsahuje v přízemí obslužné a společenské prostory, v patře jsou situovány učebny II. stupně. Třídám I. stupně a jídelně jsou vyhrazeny jednotlivé přízemní pavilony, které vybíhají kolmo z hlavní budovy. Krček mezi hlavní hmotou slouží jako vstup do sportovní části, tělocvičny jsou soustředěny v samostatném objektu o stejném profilu jako hmota hlavní.
Budova je na západě a jihu vůči uliční síti jednoznačně vymezena hmotami hlavního resp. kuchyňského křídla, směrem do školního areálu je budova otevřená, vybíhají z ní prsty jednotlivých křídel, mezi které z areálu vniká zeleň.
Budova nevystupuje nad výškovou hladinu okolí, neupírá dominantní postavení zámeckým budovám a odstoupením od hlavní ulice vytváří veřejný prostor náměstí, který je v centru obce potřebný. Stromy pronikající mezi pavilony napomáhají zapojení budovy do kontextu kvalitní zelení prostoupeného prostředí obce.

zadavatel:Útvar rozvoje hl. m. Prahy stupeň dokumentace:Studie, DUR
architektonické řešení:Architektonický ateliér
Aleš spol. s r.o.
datum:2010 – 2012OBYTNÝ SOUBOR RD

Tři Dvory – okres Kolín

Předmětem malého developerského záměru byla výstavba čtyř rodinných dvojdomů v obci Tři Dvory, která se nachází tři kilometry od města Kolína. Pozemky pro výstavbu byly vybrány v obytné ulici na západním okraji nové části obce.
Cílem projektu bylo navrhnout střízlivou architekturu pro zděné dvojmody a vytvořit tak příznivé bydlení pro běžné rodiny z Kolínska. Domy byly navrženy jako jednopodlažní s obytným podkrovím. V přízemí je krom vstupu a nutného zázemí situována velká obytná místnost, která je přímo propojena s kuchyňským koutem na jedné a zahradou na druhé straně. Nedílnou součástí je také garážové stání pro jeden osobní automobil.
Druhé podlaží, respektive obytné podkroví, obsahuje malou chodbu, ze které je přístupná ložnice nacházející se v prostoru nad garáží a dva dětské pokoje. Dále se zde nachází pracovna a prostorná koupelna s vanou, sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou.

zadavatel:RK REALINVEST, s.r.o. stupeň dokumentace:Studie, DUR,DSP,DPS
architektonické řešení:INPAR s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Čížek
datum:2008 – 2012

ROKYTKA – ROZVOJ ÚZEMÍ

Praha – Vysočany

Navrhovaný park se nachází v katastrálním území Vysočany na ploše vymezené ulicemi Ocelářskou, Freyovou a tokem Rokytky. Projekt řeší parkové úpravy, pěší komunikace a veřejně přístupné hřiště minigolfu. Záměr rozvíjí plochy zeleně s rekreační funkcí v území při Rokytce, v místě, kde se na její břeh vrací významná cyklostezka. Jedním z hlavních cílů je obnova části stromořadí podél Rokytky.
Úvodem při úvahách o budoucí podobě prostoru bylo doplnění potřebných pěších komunikací. Ve středu území je navržen volnější ozeleněný prostor s několika solitérními stromy. Prostorem je vedena tvarově zvlněná komunikace, na kterou navazují minigolfová jamkoviště. Areál je doplněn malým dětským hřištěm a altánem.
Prostor pod lávkou, stíněný před sluncem i deštěm, je navržen k pokrytí kamenným polem, které vznikne z říčních balvanů a oblázků a bude doplněno stínomilnými výsadbami. Svažitý břeh bude upraven jako schodiště z ručně opracovaných kamenů, které bude sloužit k sezení a bude možné po něm sestoupit k hladině Rokytky.

zadavatel:Magistrát hl. m. Prahy - OMI stupeň dokumentace:DUR, DSP
architektonické řešení:Architektonický ateliér
Aleš spol. s r.o.
datum:2011 - 2012


PŮDNÍ VESTAVBY

Praha 6 - Bubeneč, ul. Dr. Z. Wintra

Předmětem zadání je vypracování variantní ověřovací studie využití podkroví v bytovém domě č.p. 548 v ulici Dr. Zikmunda Wintra v Praze 6 – Bubenči.
Celková koncepce návrhu vychází z faktu, že střecha má dostatečný sklon a půdní prostor dostatečnou světlou výšku pro realizování vestavby, aniž by bylo nutné provádět rozsáhlejší konstrukční úpravu krovu, případně zvedat hřeben střechy.
Prostor mezi vaznými trámy a kleštinami v plných vazbách je 2,5 m, světlá výška pod hřeben je 4,5 m. V rámci vestavby je tedy možné realizovat i vložené patro na spaní nebo úložný prostor. Půdní prostor má lichoběžníkový tvar, jeho střední rozměry jsou 11,35 x 18,95 m. Hrubá podlažní plocha pro půdní vestavbu je 195 m2.
Nutné konstrukční úpravy, jako například nové řešení zvýšené části střechy pomocí ocelových výměn, nepřesáhnou 30 až 40%. Vzhledem k zajímavému výhledu a oslunění z jihozápadní strany předpokládá projekt zvětšení vikýře do ulice, dále realizaci střešních oken směrem do dvora a zateplení střechy.

zadavatel:Městská část Praha 6 stupeň dokumentace:Studie
architektonické řešení:INPAR s.r.o. datum:2012

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY

Kolín - okres Kolín, ul. Zborovská

Předmětem dokumentace je návrh šesti rodinných řadových domů na dosud nezastavěných parcelách, v rámci nové obytné zástavby. Každý rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku.
Domy jsou třípodlažní, mají jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Dispozice domů je obdélníkového tvaru, zastřešení plochou střechou. Objekty jsou umístěny ve svažitém terénu, ze kterého vychází i dispoziční řešení.
Tvar a fasáda rodinných domů je členěna na dvě části, obě jsou obloženy kontaktním zateplovacím systémem s hladkou omítkou. Barevné řešení je složeno ze tří odstínů, které opticky oddělují sokl a podzemní podlaží, hlavní hmotu domu a nižší i užší vstupní část. Součástí stavby jsou přípojky na sítě technického vybavení, související komunikace a jejich úpravy. Dále zpevněné plochy a čisté terénní úpravy na pozemku řadového domu i v jeho blízkém okolí.

zadavatel:Domy Kolín s.r.o. stupeň dokumentace:DSP
architektonické řešení:INPAR s.r.o.
Ing. arch. Iveta Havlíková
datum:2013