Portfolio

V období od založení společnosti v roce 2005 do současnosti zpracovala firma INPAR s.r.o. velké množství komplexních zakázek. Portfolio, které je pro přehlednost rozdělené do tří sekcí, obsahuje vybrané projekty z oblasti architektury, urbanismu i dopravní a technické infrastruktury.
V oblasti technické a dopravní infrastruktury se kancelář INPAR s.r.o. zabývá především projekcí pro výstavbu a rekonstrukce pozemních komunikací včetně veřejného osvětlení, stejně tak jako projekcí podzemních vedení podzemních vedení inženýrských sítí.

VODNÍ TRAMVAJ

Praha - tok řeky Vltavy

Předpokládaný přínos provozu vodní tramvaje se očekává v doplnění spojení stávajících linek MHD, zpřístupnění dosud pasivních lokalit po obou březích řeky a jejich následné oživení, spojení s lokalitami sloužících k rekreaci a sportovnímu vyžití Pražanů a v neposlední řadě nabídne pohled na pražské historické centrum a jeho památky z dosud nezvyklých úhlů od hladiny Vltavy. Projekt Vodní tramvaje tedy zajistí celoroční pravidelnou dopravu osob po Vltavě v celé délce jejího toku Prahou ze Zbraslavi do Sedlce.
Dopravní cesta byla rozdělena na linku Jih, která vede trasou Modřany Belárie – Národní divadlo (Hollar) s 15 zastávkami a linku Sever Kampa – Podbaba s 11 zastávkami.
Obě linky propojí centrum města a rekreační oblasti, jakými jsou např. Braník, Chuchle, Trója a Modřany. Zastávky Vodní tramvaje jsou situovány do technicky možných a dopravně návazných lokalit na PID.
Zastávky, respektive Stanice jsou navrženy jako modulární plovoucí pontonový systém, který umožní reagovat na potřeby přepravovaných osob v jednotlivých lokalitách a umožní i operativní přesuny doplňkových modulů (WC, info, občerstvení, stanoviště Městské policie atd.). Základní pontony budou v lokalitách mimo centrum kotveny u vysokovodních dalb a tudíž nebude zapotřebí v případě povodně „stěhování” do chráněného přístavu.
Vlastní plavidlo by mělo mít kapacitu cca 100 míst s úložným prostorem pro zavazadla, kola, kočárky a je navrženo jako bezbariérové. Mechanické, bezobslužné kotvící zařízení umožní co nejrychlejší ukotvení a uvolnění plavidla.

zadavatel:Magistrát hl. m. Prahy - OMI stupeň dokumentace:Projektová příprava
architektonické řešení:RÖSSLER RYBÁŘ architekti datum:2010


TV HLOUBĚTÍN, etapa 0004, 0005, 0006

Praha 14 - Hloubětín

Projekt stavby č. 40297 TV Hloubětín řeší primárně rekonstrukci komunikací a dále ochranu stávajících kabelových vedení, výměnu kabelů, stožárů i svítidel veřejného osvětlení a přeložky inženýrských sítí.
Základními zásadami při řešení území byla snaha o co nejmenší zásah do tras podzemních inženýrských sítí při dosažení maximální kapacity parkování.
Vše bylo projektováno za předpokladu dodržení normových parametrů, bezpečnosti provozu, bezbariérového řešení, brání ohledu na vzrostlou a hodnotnou zeleň i možnosti odvodnění.
V území byl zachován stávající dopravní režim jedno-směrných komunikací i směry v jednotlivých ulicích.
Projekt byl rozdělen do několika částí, kdy etapa 0004 řeší rekonstrukci ulice Konzumní, část Mochovské a ul. Nehvizdskou, etapa 0005 části ulice Zelenečská a komunikaci Zálužská a etapa 0006 část komunikace Zelenečská.

zadavatel:Magistrát hl. m. Prahy - OMI stupeň dokumentace:DUR, DSP
dopravní řešení:PPU spol. s r.o. datum:2010 - 2012


TV VELKÁ CHUCHLE, etapa 0012

Praha - Velká Chuchle, ul. Na Hvězdárně

Projekt řeší rekonstrukci části ulice Na Hvězdárně v Praze Velké Chuchli, včetně výstavby splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. Obsahem navrženého řešení je vlastní komunikace, levostranný chodník a parkovací stání.
Ulice je navržena jako místní obslužná komunikace funkční třídy C2. Vozovka bude oboustranně zapřena do zvýšených kamenných obrub, vlevo lemovaná parkovacím pásem a chodníkem pro pěší, na pravé straně svahováním na stávající terén. Před koncem úseku je odbočení do autobusové smyčky, tato bude obsahem další etapy.

zadavatel:Magistrát hl. m. Prahy - OMI stupeň dokumentace:Studie, DUR
dopravní řešení:INPAR s.r.o. datum:2011 - 2012


TV KYJE HUTĚ, etapa 0005

Praha 14 - Hloubětín

Projekt řeší výstavbu komunikace a inženýrských sítí v Praze 14 - Hloubětíně. Stavba je navržena na okraji zastavěného území v ulicích Pýrová a Bodláková, kde je v současné době pouze zpevněná štěrková cesta.
Účelem stavby je zajištění dopravní obslužnosti přilehlých pozemků a dobudování technické infrastruktury v dané lokalitě. Navrhovaná stavba bude realizována po částech, přičemž etapizace výstavby bude určena v dalších stupních projektové dokumentace. Komunikace je z jihu napojena na ulici Cvrčkovu a na západě na ulici Branská. Vodovod bude napojen na stávající řad v ulici Cvrčkova a na řad v ulici Bodláková.

zadavatel:Magistrát hl. m. Prahy - OMI stupeň dokumentace:Studie, DUR
dopravní řešení:INPAR s.r.o. datum:2011 - 2012

GARÁŽE NEŠPOROVA

Praha – Háje

Garážový dům je navržen na pozemku v městské části Praha 11, v katastrálním území Háje. Řešené území je vymezeno ulicemi Výstavní, Plickova a Nešporova, je součástí panelového sídliště a je obklopeno 6 až 12 patrovými domy. V současné době se na pozemku nachází pozemní parkoviště, přesto se však daná lokalita potýká s nedostatkem parkovacích míst. Parkovací dům v ulici Nešporova má vyřešit nejen tento problém, ale zároveň také vytvořit bariéru proti znečištění a hluku z místní sběrné komunikace Výstavní.
Garážový dům má 5 nadzemích podlaží a pojízdnou střechu s celkovou kapacitou 827 míst. 46 míst je určeno pro osoby tělesně postižené. Provoz v garážích je obousměrný, jednotlivá patra jsou spojena jednosměrnými kruhovými rampami, které tvoří na krajích budovy výrazné válcové tubusy. Hmota garáží má obdélný půdorys. Konstrukčně se jedná o dvojtrakt, který je tvořen dvěma rámy o rozponu 16 m vzdálenými od sebe vždy 2,5 m. Rozpětí rámu zahrnuje 2x délku příčného parkovacího stání a komunikaci, dispozice je tak volná bez sloupů, což je výhodou pro uživatele.
Obvodový plášť objektu lze při daném konstrukčním systému řešit velmi flexibilně. Návrh předpokládá kombinaci fasádních prvků různého designu. Dům je navržen jako bariérový, fasáda na JZ straně obrácená směrem k bytovým domům je plná, hluk pohlcující, je navržena v kombinaci fasádních panelů typu Cetris s barevnou úpravou ve světle modrém a světle zeleném odstínu a pevně zasklených okenních výplní. Některá okna jsou nahrazena větracími otvory. Na SZ fasádě otevřené směrem k ulici Výstavní je navrženo ocelové, žárově pozinkované zábradlí v kombinaci s rošty, které jsou vyplněny tahokovem. Kruhové rampy jsou navrženy ze železobetonu, jako povrchová úprava je navržena omítka, velká plocha je členěna pásovými okny.
Součástí projektu je i vyřešení nezastavěné plochy mezi garážovým domem a zástavbou sídliště. Zde byla navržena parková úprava s dětskými hřišti pro školáky i předškoláky a pobytovými prostory. Namísto parkoviště by zde mělo vzniknout příjemné veřejné prostranství s množstvím zeleně.

zadavatel:MČ Praha 11 stupeň dokumentace:Studie, DUR
architektonické řešení:INPAR s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Čížek
datum:2011 - 2012